Obchodní podmínky - Reklamace

Úvodní strana / O peletách podrobně / Kamna na pelety / Obchodní podmínky - Reklamace

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi TUKAN RG s.r.o. dále Dodavatel a Zákazníkem v oblasti prodeje zboží. Právní vztahy Dodavatele se Zákazníkem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, (dále jen Zákon) jakož i předpisy souvisejícími.

Adresa dodavatele :

TUKAN RG s.r.o.

Zastoupená Ing. Vladimírem Roškotem

Magistrů 13, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 27185443, DIČ CZ 27185443

Zákazníkem (dále jen Zákazník) je subjekt, který s Dodavatelem uzavřel smlouvu, nebo ústní dohodu o koupi zboží.

Ochrana osobních údajů

 

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje svěřené Zákazníkem jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží.

 

Zboží je dodáno způsobem, který si Zákazník sjedná s Dodavatelem.

Dodací podmínky

 

1.  Zboží vždy převzít fyzicky, tzn. rozbalit (platí pro všechna provedení obalů včetně kartonových) a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození celého výrobku nebo jeho částí, a to vždy za přítomnosti zástupce Dodavatele, který potvrdí tyto skutečnosti podpisem.

2.  V případě zjištění poškození, podrobně popsat rozsah poškození na přepravní list. Pokud je to možné, provést fotodokumentaci a telefonicky o poškození informovat Dodavatele na tel.: 241403925

3.  Poškozené zboží nepřijímat. Bude vráceno firmou do našeho skladu. Odběrateli bude obratem zaslán nový výrobek. Tyto cesty budou vždy hrazeny přepravní společností.

4.  Pokud zákazník zjistí poškození dodatečně, po odjezdu řidiče, nelze uznat reklamaci poškození přepravcem za oprávněnou a náklady za opravu výrobku půjdou na jeho náklady.

 

Dodavatel nabízí při objednání kamen přes internet bezplatnou možnost dopravy.

 

Dodací lhůty

 

Pokud máme nabízené zboží skladem, je zboží zákazníkům expedováno, nebo připraveno k vyzvednutí do druhého pracovního dne od převzetí objednávky.

Zboží, které není k dispozici skladem, je obvykle připraveno k expedici maximálně do čtyř týdnů od převzetí závazné objednávky.

Pokud zboží nebude schopen zajistit v předem dohodnutém termínu neprodleně informuje o této skutečnosti zákazníka.

Platební podmínky

 

1.  HOTOVĚ nebo na DOBÍRKU - Zákazník zaplatí kupní cenu při převzetí zboží.

2.  BANKOVNÍM PŘEVODEM - Po vybrání zboží a odeslání objednávky je zákazník vyrozuměn o tom na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem má provést platbu. V případě platby prostřednictvím bankovního převodu, počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet Dodavatele:

                                              192875038 / 0300

Nabídkové ceny uvedené na těchto stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Dodavatel si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny devizového kurzu, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet Dodavatele, nebo uhrazením v hotovosti v pokladně Dodavatele.

Odstoupení od smlouvy

 

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb., má Zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ).

Pokud se tak Zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu určenou Dodavatelem.

Záruční podmínky

 

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Zákazníkem.

Zákazník je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleněDodavateli. Je-li zboží Zákazníkovi dodáno v porušeném transportním obalu, je Zákazník oprávněn zboží nepřevzít. Převezme li přesto Zákazník zboží v poškozeném obalu, nemůže již na tuto skutečnost uplatňovat záruku.

Při dodání zboží veřejnou dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u Dodavatele.

V případě, že se po převzetí zboží Zákazníkem vyskytnou v záruční době vady zboží, může Zákazník u Dodavatele bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Dodavatel neodpovídá za vady, na které byl Zákazník v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

Reklamační řád

 

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Dodavatelem. Výjimku může udělit Dodavatel na základě domluvy se Zákazníkem (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Zákazníka (např. dostupnost).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Zákazník musí vadné zboží zaslat na vlastní náklady na adresu určenou Dodavatele. Zboží musí být označen viditelně "Reklamace" a obsahovat:

* reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)

* kopii nákupního dokladu (záruční list)

* podrobný popis závady

* dostatečné kontaktní údaje Zákazníka (adresa, telefonní číslo)

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Dodavatel.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Zákazníkovi účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Zákazníka zasláno na jeho adresu. Zákazník je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.